Iparunk - Csomagolási szakkifejezések


Adagcsomagolás. A terméket egyszeri felhasználáshoz szükséges, megszabott mennyiségû adagokban tartalmazó, általában fogyasztói csomagolási egység.

Áruvédelem. Az árunak az elõállítástól a felhasználásig bekövetkezhetõ károktól való megóvása csomagolással, és/vagy a megfelelõ szállítási, mozgatási, tárolási mód alkalmazásával.

Csomag. A termék és az egységbe fogó elemcsoport, ill. ideiglenes védõburkolat komplex egysége. Elsõsorban kisebb tömegû és méretû egységek fogalmaként használatos (pl. postai és kiskereskedelmi forgalomban).

Csomagolás. Azoknak a mûveleteknek az összessége, amelyeknek alapvetõ célja a termék védelme, ill. szállításra, tárolásra alkalmassá tétele, egységbe fogása. Másik értelmezése szerint a csomagolás a termék és az egységbe fogó elemcsoport, ill. ideiglenes védõburkolat komplex egysége.

Csomagolási egység. Az egyedi, fogyasztói, gyûjtõ-, ill. szállítási csomagolási folyamat eredménye, amely további kezelésre (nagyobb egységekbe való csomagolás, tárolás, szállítás, elosztás stb.) önállóan alkalmas.

Csomagolástechnológia. A csomagolási tevékenység keretébe tartozó mûveletek összességének rendje, ill. az ahhoz tartozó módszerek és eszközök meghatározása.

Csomagolóanyag. Valamely termék burkolatának elsõdleges eleme, amelyet általában csomagolóeszközzé alakítanak. Egyes fajtái - meghatározott esetekben - csomagolásra közvetlenül is felhasználhatók.

Csomagolóeszköz. A termékek befogadására alkalmas, meghatározott anyagú, szerkezetû, alakú rendszerint ipari tevékenység keretében elõállított ideiglenes védõburkolat.

Csomagolóipar. Csomagolószerek és csomagológépek elõállításával, továbbá csomagolási tevékenységgel foglalkozó vállalatok összessége.

Csomagolószer. A csomagolóanyag, a csomagolóeszköz és a csomagolási segédanyag gyûjtõfogalma.

Csoportcsomagolás. Több, a fogyasztói és értékesítési szokásnak megfelelõ darabszámú, azonos termék egyetlen fogyasztói csomagolási egységbe való összefogása.

Egységcsomagolás. Azonos termékek vagy azonos rendeltetésû alkatelemek egységbe fogása útján készített fogyasztói csomagolás.

Egységrakomány. Csomagolt vagy csomagolatlan termékekbõl, segédeszközök (pl. rakodólap, zsugorfólia) felhasználásával vagy anélkül képzett és gépesített kezelésre alkalmas szállítási, rakodási, mozgatási, tárolási egység.

Eldobó csomagolás. Mûszaki vagy gazdasági okoknál fogva rendeltetésszerûen ismételten fel nem hasz-nálható csomagolóeszközzel kialakított csomagolás.

Elõrecsomagolás. A terméknek (általában fogyasztási cikknek) az értékesítést megelõzõ fázisban való ideiglenes burkolatba helyezése.

Fogyasztói csomagolás. A terméket a fogyasztóig kísérõ (önmagában rendszerint szállításra nem al%u0179kalmas) csomagolás. Fõleg az értékesítés és a fogyasztás terén van szerepe.

Fogyasztói vagy gyûjtõ-csomagolás, amelyeknek alapvetõ feladata a vásárló érdeklõdésének felkeltése, elsõsorban a termék láthatóvá tétele révén. 

Gyûjtõcsomagolás. A nyilvántartást, árukezelést, raktározást, szállítást megkönnyítõ, meghatározott mennyiségû csomagolt vagy csomagolatlan terméket nagyobb egységbe összefogó csomagolás.

Hiányos csomagolás. Olyan csomagolás, amelyet a fuvarozó vállalat elégtelennek minõsít. A minõsítés a feladóra nézve fuvarjogi ill. pontból hátrányos megkülönböztetést jelent.

Készletcsomagolás. Azonos ill. hasonló rendeltetésû - általában egymást kiegészítõ - eszközöket ideiglenesen vagy tartósan egységbe fogó, rendszerint fogyasztói csomagolás.

Kombinációs csomagolás. Különbözõ termékek egyetlen, rendszerint fogyasztói csomagolási egységbe való összefogása.

Szállítási csomagolás. A külsõ hatások ellen védelmet nyújtó, ill. a termék esetleges káros hatásaival szemben a környezetet védõ, továbbá az egységbe fogást, mozgatást, szállítást és tárolást megkönnyítõ, általában összetett csomagolás.

Szállítási, rakodási, tárolási egység.  (Lásd: Egységrakomány.)
Visszatérõ csomagolás. Többszöri használatra szánt csomagolóeszközzel kialakított csomagolás.


Egyéb fogalmak

A nemzetközi gyakorlatban az elõzõkben leírta­kon kívül egyéb fogalmak is használatosak.

Kereskedelmi csomagolás - tengerentúli csoma­golásMindkét megjelölést a termék rendelésekor a csomagolás kivitelére vonatkozó elõírásként al­kalmazzák. Ennek ellenére nem határozza meg pon­tosan, hogy az ilyen csomagolás mûszaki és gaz­dasági szempontból milyen legyen. Így a kár­esetnél ezek a fogalmak állandó jogviták tárgyai. Jobb, ha helyettük a várható igénybevételelv és a felmerülõ csomagolási költségek figyelembevételé­vel a csomagolás kivitelét pontosan megbeszélik, ill. írásban rögzítik.

Elismert csomagolás. A fuvarozó szervek (elsõ­sorban a vasút és a posta) elõírásaival, valamint a csomagolásnak a szállítás során fellépõ igénybe­vételekkel szembeni ellenállását megállapító vizs­gálatokkal függ össze. A minõsített csomagolások használata a káreseteknél eleve kizárja a fuvarozó által a hiányos csomagolásra hárított szokásos kifogásokat.

Szokványos, szabványosított, egyedileg tervezett csomagolás. Gazdasági okokból lehetõleg elõnyben kell részesítni a szabványosított, ill. szokványos csomagolásokat. A mûszaki termékek jelentõs része (különösen a mechanikai igénybevételekre érzékenyek), a szállítás és tárolás során fellépõ ha­tások semlegesítésére, egyedi tulajdonságainak meg­felelõen kialakított csomagolást kíván.

Tárolási csomagolás. A mûszaki termékek egy része, bár szállítási csomagolásban kerül a keres­kedelembe, onnan egyedileg vagy más termékekkel együtt jut a feldolgozóhoz, ill. felhasználóhoz. Ilyenkor olyan egyedi csomagolás is megfelel, amelynél az értékesítés könnyítését célzó szempon tok elhanyagolhatók. A tárolási csomagolás a lehetõ legegyszerûbb, áruvédelmi hatékonysága is korlátozott. A tartalom pontos azonosíthatósága azonban különösen fontos.

A fogyasztást könnyítõ csomagolás, többcélú csomagolás. A fogyasztói csomagolás tervezésekor egyre inkább arra törekednek, hogy a csomagolás a termék használatát könnyítse, egyszerûsítse. Vannak olyan termékek, amelyek elsõsorban a csomagolás révén válnak még a nem gyakorlott személy számára is használhatóvá. Más esetben a csomagolás a termék feldolgozásához (elfogyasz­tásához) szükséges eszközt helyettesíti.

 

www.hirosdoboz.hu   contact@hirosdoboz.hu   2012 All Rights Reserved